Riktlinjer för verksamheten

Kvalitetspolicy

Applikator Måleri AB skall alltid eftersträva att uppfylla kundernas uttalade och underförstådda behov, krav och förväntningar. Våra tjänster skall kännetecknas av god kvalitet och varje uppdrag skall skötas så att det blir en god referens för fortsatta affärer med kunden. Detta skall uppnås genom att:

 • Kvalitetssäkra kvalitetskritiska arbetsmoment.
 • Innan projektets start kunna erbjuda referensytor för kundens godkännande.
 • Erbjuda rätt kompetens och kunskap.
 • Där kunden så kräver dokumentera utförda arbetsmoment och uppkomna avvikelser.
 • Använda material som lever upp till kundens krav på kvalitet, miljö och yta.

Miljöpolicy

Applikator Måleri AB skall i samverkan med beställaren välja färger och annat material som förskönar och ger objektet lång hållbarhet med liten påverkan på miljö och hälsa under och efter arbetet, genom att:

 • Arbeta förebyggande för att minska miljöpåverkan och alltid förbättra oss.
 • Följa lagar som gäller miljöskydd.

 

 • Hushålla med resurser, vatten och energi.
 • Arbeta aktivt för att avfall som kan återvinnas sorteras.
 • Arbeta aktivt för att minska utsläppen av lösningsmedel.

Arbetsmiljöpolicy

Applikator Måleri AB skall erbjuda en säker och sund arbetsmiljö som inte äventyrar medarbetarnas hälsa och säkerhet. Med hälsa och säkerhet menar vi arbetsmiljö, brandsäkerhet och nödläges­beredskap. Detta skall uppnås genom att:

 • Uppfylla alla krav i den lagstiftning som styr hälsa och säkerhet.
 • Kartlägga och förebygga arbetsmiljörisker och arbetsskador.
 • Skapa en alkohol- och drogfri arbetsmiljö i samverkan med de anställda.
 • Ha ett aktivt rehabiliteringsarbete.
 • Ha en god nödlägesberedskap.
 • Sätta konkreta mål för förbättringar av hälsa och säkerhet och utarbeta och tillämpa ett handlingsprogram för att uppnå målen.
 • Ge medarbetarna tillräcklig information och utbildning och avsätta tillräckliga resurser för att arbetet med hälsa och säkerhet skall bli effektivt.

 

Snabbfakta

Etablerat: 1987
Antal anställda: ca. 50 medarbetare
Årsomsättning: ca. 40 miljoner kronor

Adress

Applikator Måleri AB
Johannesfredsvägen 12,
168 69 Bromma

Telefon och E-post

Tel nr: 08-98 52 50
E-post: info@applikatormaleri.se

Bank mm

Org. nr: 556308-1271
Bg: 595-1009
Bank: Handelsbanken

Back to Top